POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) odnosi się do informacji, które gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.witbee.com (dalej łącznie: „Strona”) oraz innych powiązanych stron internetowych i usług, na których widnieje link do niniejszej Polityki. Polityka Prywatności określa w szczególności w jaki sposób pozyskujemy, gromadzimy, wykorzystujemy oraz ujawniamy informacje, a także jakie kroki podejmujemy w celu ich ochrony. Korzystanie z naszej Strony lub Usług oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. W przeciwnym wypadku korzystanie ze Strony i Usług jest zabronione. 

Podanie nam wymaganych informacji, wliczając w to dane osobowe, jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Strony i Usług.  

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, które razem stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy tobą, a WITBEE. Terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.


I. Definicje:


Strona – www.witbee.com lub jej subdomeny zarządzane przez WITBEE. 


Witbee – WITBEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000623475, NIP: 5252662720, REGON: 364731210, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 30.000,00 złotych – właściciel Strony; dostawca Usług.


Gość – oznacza osobę, inną niż Klient, która korzysta z publicznego obszaru Strony i nie ma dostępu do Usług oraz obszarów Strony zastrzeżonych dla Klientów. 


Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała Konto; rozumie się przez to także mających umocowanie przedstawicieli Klienta, w tym jego pracowników, którzy korzystają ze Strony w celu uzyskania dostępu i korzystania z Usług na rzecz Klienta.


Dane Klienta – wszelkie dane i informacje cyfrowe (w tym dane osobowe) dostarczane przez Klienta, które podlegają Usługom lub są w inny sposób dostarczane, gromadzone, przetwarzane lub przechowywane za pomocą Usług przez Klienta.


Publiczny Obszar Strony – oznacza obszar Strony, do którego dostęp mają zarówno Klienci, jak i Goście, bez konieczności logowania.


Zastrzeżony Obszar Strony – oznacza obszar Strony, do którego dostęp mają wyłącznie Klienci, a dostęp wymaga zalogowania.


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


II. Dane Osobowe 


1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych? 

 1. Jeżeli przekażesz nam Swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strony lub Usług, WITBEE sp. z o.o. jest administratorem tych danych osobowych w rozumieniu RODO.

 2. Jeżeli w związku z korzystaniem z Usług jako Klient podasz nam dane osobowe swoich klientów, Witbee stanie się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe dla celów RODO. W takim przypadku wymagana jest umowa o powierzenie przetwarzania danych.


2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przez nas przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiedni do celu, dla którego zostały zebrane. Udostępniając dane osobowe za pośrednictwem Strony i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Witbee zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i/lub jakąkolwiek inną dodatkową umową między Tobą, a Witbee.

 2. Witbee przetwarza różne rodzaje informacji za pośrednictwem Strony i Usług. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Strony lub Usług będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. umożliwienia korzystania ze Strony, Usług, rejestracji Konta, w szczególności obsługi, utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich funkcji Strony lub Usług, dostarczania żądanych usług i informacji, odpowiadania na komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Klientom i Gościom - zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”),

 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO („obowiązek prawny”),

 3. księgowych, w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

 4. zapobiegania oszustwom przy korzystaniu ze Strony i Usług oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

 5. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

 6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Strony i Usług, prace rozwojowe, badanie opinii, potrzeb i satysfakcji klientów, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”).

 1. W przypadkach określonych w pkt. 2-6 powyżej, możemy dokonywać profilowania czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowywania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego możemy dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje o Państwa zachowaniu i preferencjach). 

 2. Jeżeli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO („zgoda na przetwarzanie danych”). 


3. Jakie informacje przetwarzamy?

Do korzystania z określonych funkcjonalności Strony oraz do korzystania z Usług wymagamy podania pewnych danych (bez ich podania nie można skorzystać z funkcjonalności Strony oraz Usług). Podanie danych jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym. W trakcie pozyskiwania przez nas tych danych np. podczas rejestracji Konta i zamawiania Usług poinformujemy Cię które z wymienionych w formularzu danych jest niezbędne oraz które dane są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji lub zakupu Usług. 

Przykłady przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub inne informacje rozliczeniowe. Dane osobowe obejmują również inne informacje, takie jak obszar geograficzny lub preferencje, gdzie takie informacje są powiązane z informacjami identyfikującymi konkretną osobę. Możemy pozyskiwać dane osobowe na różne sposoby (za pośrednictwem Strony i Usług), np. podczas rejestracji Konta, podczas korzystania z Usług lub podczas przesyłania Danych Klienta lub wysyłania do nas zapytań dotyczących obsługi klienta.

Witbee może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kontaktowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa firmy - zwłaszcza gdy tworzysz Konto lub logujesz się na naszej Stronie, kupujesz Usługi, pytasz o pomoc techniczną lub subskrybujesz nasz biuletyn;

 2. szczegóły płatności: numer rachunku bankowego, dane właściciela karty, numer karty płatniczej, data ważności karty - w szczególności przy zakupie Usług i sprawdzaniu szczegółów płatności;

 3. treść wiadomości między Tobą a Witbee, takie jak maile, listy, czaty, rozmowy telefoniczne - gdy kontaktujesz się z nami, również za pośrednictwem mediów społecznościowych;

 4. twoje opinie o nas - kiedy dzielisz się z nami swoją opinią na temat naszych Usług;

 5. numer IP, pliki cookies i informacje o sposobie korzystania z naszej Strony i Usług - podczas korzystania ze Strony i Usług, to jest w szczególności: 

 • oznaczenia identyfikujące usługobiorcę,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, 

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

W przypadku logowania się do Konta za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Klienta – Witbee otrzymuje te dane od podmiotów udostepniających taką usługę, np. Google. 


4. Przechowywanie danych osobowych

Witbee przechowuje dane osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, chyba że prawo wymaga inaczej. Będziemy przechowywać i wykorzystywać informacje, jeśli to konieczne, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, jak poniżej:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów będą przechowywane przez okres ich trwania i po ich rozwiązaniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

 2. dane osobowe gromadzone i rejestrowane do celów księgowych będą przetwarzane przez okres określony w obowiązującym prawie, w tym w przepisach podatkowych;

 3. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Witbee będą przechowywane do czasu spełnienia tych interesów, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu,

 4. dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,

 5. dane osobowe zgromadzone na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO) będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwo tej zgody.


5. Komu ujawniamy dane osobowe

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce, nie będziemy celowo ujawniać danych osobowych, które przetwarzamy, osobom trzecim bez zgody odpowiednio: Gościa lub Klienta. Możemy ujawniać informacje stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę, jak również w następujących okolicznościach:

 1. Dostawcom usług zewnętrznych i podwykonawcom, z którymi współpracujemy, którzy świadczą usługi internetowe, tworzenie aplikacji, hosting, utrzymanie, IT, płatności elektroniczne, księgowość, obsługę prawną i inne usługi. Te osoby trzecie mogą mieć dostęp do danych osobowych lub przetwarzać je w ramach świadczenia nam tych usług. Ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tego, co jest im niezbędne do wykonywania ich funkcji, a nasze umowy z nimi wymagają zachowania poufności takich informacji.

 2. Możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa lub w celu współpracy z organami ścigania lub innymi agencjami rządowymi.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych lub innych informacji, które uważamy, w dobrej wierze, za właściwe lub konieczne do: (a) podjęcia środków obrony przed odpowiedzialnością, (b) ochrony siebie lub innych przed oszustwami, nadużyciami lub inną działalnością niezgodną z prawem, (c) podjęcia obrony się przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (d) ochrony bezpieczeństwa lub integralności Strony lub Usług oraz wszelkich obiektów lub urządzeń wykorzystywanych do ich udostępniania, e) ochrony naszej własności lub innych prawa, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa innych osób.

 4. Możemy udostępniać osobom trzecim informacje zbierane automatycznie, zagregowane lub w inny sposób niepozwalające na identyfikację osobową, w różnych celach, w tym (a) zgodności z różnymi obowiązkami sprawozdawczymi; (b) w celach biznesowych lub marketingowych; lub (c) pomocy takim podmiotom w zrozumieniu interesów, zwyczajów i wzorców użytkowania naszych Klientów i Gości dla pewnych programów, treści, usług i/lub funkcji dostępnych za pośrednictwem Strony i Usług.

 5. Informacje o Klientach i Gościach, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione i w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym informacje są przekazywane jednej lub więcej stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych. Dane Klienta mogą być fizycznie lub elektronicznie przeniesione na nabywcę, następcę lub cesjonariusza w ramach fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego w którym informacje są przekazywane jednej lub kilku stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych, wyłącznie w celu dalszego świadczenia Usług.


6. Komunikacja marketingowa 

 1. Witbee może przetwarzać twoje dane osobowe do celów marketingowych polegających na przesyłaniu Ci informacji i ofert handlowych  za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie danych. 

 2. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, będziemy przekazywać Ci wiadomości, którymi możesz być zainteresowany lub oferty naszych produktów lub usług. 

 3. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Witbee może wysyłać Ci wiadomości promujące produkty i usługi naszych partnerów, które mogą być związane z twoimi zainteresowaniami i potrzebami w dziedzinie analizy danych.

 4. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, w każdej chwili możesz z nich zrezygnować klikając odpowiedni link rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wiadomości e-mail związanej z marketingiem, poprzez zarządzanie preferencjami swojego Konta lub wysłać swoją rezygnację e-mailem na adres: info@witbee.com.


7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 1. uzyskać od Witbee informację, czy przetwarzane są twoje dane osobowe, a jeśli tak, to masz prawo dostępu do tych danych osobowych – art. 15 RODO,

 2. żądać od Witbee sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – art. 16 RODO,

 3. żądać od Witbee usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO, 

 4. żądać od Witbee ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,

 5. żądać od Witbee przeniesienia danych osobowych – art. 20 RODO,

 6. złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo; właściwy organ polski: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, co obejmuje profilowanie w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu,

 8. masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie, w oparciu o Twoją szczególną sytuację, w oparciu o wykonanie zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Witbee lub osobę trzecią, w tym profilowaniu opartym na tych podstawach. Witbee nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że Witbee wykaże prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Możesz wykonywać powyższe prawa, przesyłając wniosek na nasz adres wskazany w danych kontaktowych. Aby upewnić się, że jesteś upoważniony do złożenia wniosku, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam Cię zidentyfikować. Zakres każdego z powyższych praw i sytuacje, w których mogą być wykonywane, wynikają z prawa. Prawa, które możesz wykonywać, zależą między innymi od podstawy prawnej korzystania z danych i celu ich przetwarzania.

  Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do danych osobowych będących częścią Danych Klienta. Przetwarzanie Danych Klienta podlega własnej polityce prywatności Klienta, a wszelkie prośby o dostęp, korektę lub usunięcie tych danych powinny zostać przekazane Klientowi odpowiedzialnemu za przesyłanie i przechowywanie takich danych na Stronie i w Usługach.


8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas nie jest konieczne do wykonania umowy, wypełnienia zobowiązania prawnego lub nie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, możemy poprosić Cię o zgodę na pewne przetwarzanie Twoich danych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na legalne przetwarzanie Twoich danych przed wycofaniem takiej zgody.


9. Dane Klienta 

 1. Witbee nie ma bezpośrednich relacji z klientami Klienta lub osobami trzecimi, których dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Klienta. Osoba, która chce uzyskać dostęp lub chce skorzystać z prawa do poprawienia, zmiany, usunięcia danych lub wycofać zgodę na dalszy kontakt, powinna skierować swoje żądanie do Klienta, z którym ma bezpośredni kontakt. Jeśli Klient zażąda od Witbee usunięcia danych, niezwłocznie odpowiemy na jego żądanie. Będziemy usuwać, zmieniać lub blokować dostęp do wszelkich danych osobowych, które przechowujemy, tylko jeśli otrzymamy pisemny wniosek od Klienta, który jest odpowiedzialny za takie dane osobowe, chyba że mamy prawo do zachowania takich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania kopii takich danych do celów archiwizacji lub do obrony naszych praw w postępowaniu sądowym. Każde takie żądanie dotyczące Danych Klienta powinno zawierać informacje wystarczające do identyfikacji Klienta oraz informacje zawierające żądanie usunięcia lub zmiany danych osobowych.

 2. Witbee nie ponosi odpowiedzialności za treść danych osobowych zawartych w Danych Klienta lub innych informacji przechowywanych na jego serwerach (lub serwerach podwykonawców) według uznania Klienta, ani Witbee nie jest odpowiedzialny za sposób, w jaki Klient zbiera, obsługuje, ujawniania, dystrybuuje lub w inny sposób przetwarza takie informacje.


10. Usługi podmiotów trzecich 

Strona i Usługi mogą zawierać funkcje lub łącza do witryn i usług dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem informacji i/lub polityką prywatności takich niezależnych od nas stron internetowych i dostawców usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.


11. Przekazywanie danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Witbee wymaga odpowiednich zabezpieczeń. WITBEE wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.

W szczególności informujemy Cię, że korzystamy z usług hostingowych oraz narzędzia Google Analytics oraz innych produktów dostarczanych przez Google LLC, której infrastruktura znajduje się w USA. 


12. Ochrona danych

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazywanych nam informacji, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem i inne kontrole dostępu i uwierzytelniania. Używamy technologii SSL do szyfrowania danych podczas transmisji za pośrednictwem publicznego Internetu.

Pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas lub przechowujesz, i robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone przez naruszenie jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami.

Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, poinformujemy Państwa i władze o wystąpieniu takiego naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.


13. Przetwarzanie danych dzieci

Strona oraz Usługi skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Witbee nie przetwarza danych osobowych dzieci. 


III. Pliki Cookies: 


1. O plikach cookies:

W celu ulepszenia naszego Serwisu i Usług, dostarczania Ci najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony i Usług, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera. Podczas kolejnych wizyt na naszej Stronie informacje przechowywane w pliku cookies są odsyłane na Stronę. Dzięki temu Strona może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb.

Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać, odwiedzając strony internetowe takie jak: www.wszystkoociasteczkach.pl


2. Jakich plików cookies używamy?

Używamy plików cookies w celu: (a) personalizowania naszej Strony i Usług: zapamiętywania informacji o użytkowniku, aby użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt w serwisie; (b) dostarczania dostosowanych do użytkownika reklam, treści i informacji; (c) monitorowania i analizowania skuteczności serwisu, usług oraz działań marketingowych podmiotów trzecich; (d) monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron; (e) monitorowania twoich wejść, i statusu działań na Stronie i w Usługach.


W szczególności używamy następujących typów plików cookies:

 1. essential cookies, które są konieczne do zapewnienia dostępu do naszych stron internetowych i usług;

 2. functionality cookies, które są używane do personalizacji treści zgodnie z Państwa działaniami na naszej Stronie i w Usługach;

 3. performance cookies, które pomogą nam ocenić wydajność Strony i jej statystyki;

 4. targeting/advertising cookies, które pomagają reklamować oferty i usługi na innych stronach.


Pliki cookies umożliwiają korzystanie z opcji „zapamiętaj mnie” - dzięki tej opcji masz dostęp do swojego Konta bez konieczności logowania się za każdym razem. Ten dostęp jest zapewniony, jeśli łączysz się ze Stroną z urządzenia końcowego, którego użyłeś, gdy wybrałeś tę opcję i umieściłeś plik cookies. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz opcję „zapamiętaj mnie”, każdy, kto będzie korzystał z Twojego urządzenia końcowego, może uzyskać dostęp do Twojego Konta, w tym dostęp do Usług i danych.


3. Cookies podmiotów trzecich:


Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookies podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze Strony i Usług pliki cookies osób trzecich mogą być używane (na przykład: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn), aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności naszej Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach statystycznych. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookies przez osoby trzecie. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookies w swojej polityce prywatności, w szczególności:

 1. Google Analytics, Google Optimize i Google Ads (Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl, tekst i adres URL mogą zostać zmienione wyłącznie według uznania Google), jeden z głównych reklamowych plików cookie używanych w witrynach Google nosi nazwę „IDE” i jest przechowywany w przeglądarkach w domenie doubleclick.net. Inny cookies zapisany w domenie google.com, ma nazwę „ANID”. Google używa również plików cookie, takich jak „DSID”, „FLC”, „AID”, „TAID” lub „exchange_uid”. Te pliki cookie są używane do reklamowania Google Ads i marketingu w czasie rzeczywistym w systemie DoubleClick.


 2. Piksel Facebooka, Facebook Lead Ads (Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/policy.php, tekst i adres URL mogą zostać zmienione według uznania Facebooka), Nazwy plików cookies używanych na stronach Facebooka to _fbp (first party) lub fr, wd, dpr (third party). Domeny http://facebook.com lub http://www.facebook.com są własnością Facebooka - popularnej platformy mediów społecznościowych


 3. Nazwy plików cookie używanych w witrynach YouTube to: latest_watched_video_id_list, YSC lub GPS. (third party). Domena http://youtube.com jest własnością Alphabet Inc - do hostowania i udostępniania filmów.


 4. LinkedIn (Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy, tekst i adres URL mogą zostać zmienione według własnego uznania LinkedIn). Główne pliki cookies portalu Linkedin mają następujące nazwy: lang, ng, li_mc, lissc, lidc, bcookie, li_oatml, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, _gcl_au, lms_analytics, lms_ads, liap Linkedin pl. Domeny .ads.linkedin.com, .linkedin.com są własnością Microsoft - właściciela popularnej biznesowej platformy mediów społecznościowych.


 5. Nazwy plików cookies używanych przez wyszukiwarkę Bing nazywają się MUID, MMUIDB (third party). Domena http://bing.com/ należy do firmy Microsoft - to jest strona wyszukiwarki internetowej.


Nasz Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics. Możesz uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, przeczytaj wyjaśnienia przygotowane przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Ten plik cookie o nazwie _gs jest powiązany z Google Universal Analytics i Google Analytics 4.

Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług.  Informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych przez Facebook możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

4. Zarządzanie plikami cookies:

Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookies są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookies zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookies.

Musisz jednak wiedzieć, że brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony lub Usług.IV. Pozostałe 


1. Zmiany i aktualizacje Polityki:

Pamiętaj, że raz na jakiś czas możemy zmodyfikować lub zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli dokonamy w niej jakiś zmian, niezwłocznie je udostępnimy. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się z aktualną wersją Polityki Prywatności.


2. Dane kontaktowe:

Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych.


dane rejestrowe administratora: 

WitBee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000623475, NIP: 5252662720, REGON: 364731210, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 30.000,00 złotych. 


Możesz skontaktować się z nami:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: WitBee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa,

 • e-mailowo, po adresem: info@witbee.com oraz w inny sposób wskazany na stronie www.witbee.com